จ่ายแค่ 432 บาท ก็เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมได้

จ่ายแค่ 432 บาท ก็เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมได้

สำนักงานประกันสังคมให้ความคุ้มครองลูกจ้าง แม้จะออกจากงานไปแล้ว ซึ่งลูกจ้างกลุ่มนี้เรียกว่า ผู้ประกันตนภาคสมัครใจ