สะเดา ผักพื้นบ้านมากสรรพคุณ

สะเดา ผักพื้นบ้านมากสรรพคุณ

สะเดา ผักพื้นบ้านที่มีประโยชน์ ส่วนของ สะเดา ที่นิยมนำมาใช้ประโยชน์มากที่สุด คือ ยอดและดอก ใช้รับประทานเป็นผักช่วยให้เจริญอาหาร ซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการ