ตาบอดสี

ตาบอดสี

ตาบอดสี เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ เป็นแต่กำเนิดและเป็นภายหลัง