ครรภ์ไข่ปลาอุก

ครรภ์ไข่ปลาอุก

ครรภ์ไข่ปลาอุก เกิดจากความผิดปกติของการปฏิสนธิ ระหว่างเซลล์สืบพันธุ์