โรงพยาบาลสงฆ์

โรงพยาบาลสงฆ์

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 445 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี