การตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจสุขภาพ ตรวจสุขภาพประจำปี โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ 2562 โรงพยาบาลรัฐบาล-เอกชน ราคาเท่าไร มาเช็คกันเลย!

หน้าแรก / วิธีดูแลสุขภาพ / โปรแกรมตรวจสุขภาพ 2562 โรงพยาบาลรัฐบาล-เอกชน ราคาเท่าไร มาเช็คกันเลย!

การตรวจสุขภาพประจำปีทุกคนควรตรวจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นและรักษาทันตั้งแต่ระยะเริ่มต้น โปรแกรมตรวจสุขภาพ ก็จะแตกต่างกันตามช่วงอายุและเพศ แต่ละโรงพยาบาลก็จะมีราคาที่แตกต่างกันไป หรือหากต้องการตรวจจุดไหนเพิ่มเป็นพิเศษก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น อย่างเช่น การตรวจหามะเร็งปากมดลูก มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งรังไข่ มะเร็งตับอ่อน ที่สำคัญควรศึกษาข้อมูลการเตรียมตัวก่อนไปตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลรัฐบาลบางแห่งก็สามารถจองคิวออนไลน์ไปก่อนเพื่อสะดวกในการเข้ารับบริการ โปรดศึกษาข้อมูลและโทรติดต่อโรงพยาบาลเพื่อความสะดวกในการไปตรวจสุขภาพนะคะ

1.โรงพยาบาลราชวิถี
– ก่อนตรวจสุขภาพ ต้องงดอาหารและน้ำดื่ม 10- 12 ชั่วโมงก่อนเจาะเลือด
– สำหรับท่านที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง สามารถรับประทานยาพร้อมดื่มน้ำเพียงเล็กน้อยได้
– สำหรับท่านที่ยังไม่เคยมาตรวจที่โรงพยาบาลราชวิถีมาก่อน ให้ท่านติดต่อทำประวัติที่จุดคัดกรอง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตึกผู้ป่วยนอก หลังจากนั้นจึงมารอตรวจที่ห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว 910 ชั้น 9B อาคารเฉลิมพระเกียรติ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

2.โรงพยาบาลรามาธิบดี

โปรแกรมตรวจสุขภาพ2019

3. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ (โรงพยาบาลชลประทาน)
– ผู้รับการตรวจที่อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป กรุณางดน้ำ, อาหารและเครื่องดื่ม อย่างน้อย 12 ชั่วโมง ก่อนวันรับการตรวจสุขภาพ
– การตรวจไขมันในเลือด ควรงดเครื่องดิ่มที่มีแอลกอฮอล์อย่างน้อย 72 ชั่วโมง
– ควรพักผ่อนให้เพียงพอ ก่อนการตรวจสุขภาพ
– ควรสวมเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการเจาะเลือด
– สตรีที่ต้องการตรวจมะเร็งปากมดลูก ต้องตรวจหลังมีประจำเดือน 1 สัปดาห์
– สตรีที่มีครรภ์หรือสงสัยว่าจะตั้งครรภ์ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า ก่อนการตรวจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

4.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
– สำหรับผู้ใช้บริการรายใหม่ ที่ไม่มีแฟ้มประวัติการรักษากับโรงพยาบาลฯ กรุณาติดต่อช่องทำประวัติใหม่ ที่อาคาร ภปร ชั้น G โดยกรอกชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ลงที่บัตรกรอกประวัติผู้ป่วยใหม่สีเขียว แนบสำเนาบัตรประชาชนเพื่อทำประวัติใหม่ จากนั้นติดต่อห้องบัตรช่องเบอร์ 8-13 เพื่อลงทะเบียนตรวจ พร้อมแจ้งความประสงค์การตรวจสุขภาพตามที่ต้องการ
-กรณีตรวจสุขภาพที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร 14 ชั้น กรุณาเขียนใบแจ้งอาการผู้ป่วยสีเหลืองเพื่อแจ้งความประสงค์การตรวจสุขภาพตามที่ต้องการ
-กรณีตรวจสุขภาพที่ อาคาร ภปร ชั้น 16 สามารถติดต่อโดยตรงที่อาคาร ภปร ชั้น 16 เวชศาสตร์ป้องกันฯ พร้อมบัตรโรงพยาบาล

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีตรวจสุขภาพประจำปี

5.โรงพยาบาลศิริราช
บริการตรวจสุขภาพประจำปีและขอใบรับรองแพทย์สำหรับประชาชนทั่วไป ที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป ที่มีสุขภาพดี
– ติดต่อทำประวัติในแบบฟอร์มขอมีเวชระเบียน ที่จุดคัดกรองผู้ป่วยใหม่ ห้องเวชระเบียน 100 ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 1 พร้อมแสดงบัตรประชาชนตัวจริง เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการทำบัตรใหม่ หรือสมัครลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ออนไลน์ที่ ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่
-ให้บริการตรวจสุขภาพไม่เกิน 30 ราย/วัน กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร 02-4197390 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.00น.) พร้อมแจ้งเลขHN บัตรผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช
– ติดต่อเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสุขภาพที่ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4 ห้อง 499 (เวลา 07.00-08.00น.)ถ้ามาเกินเวลาที่กำหนดท่านอาจจะไม่ได้รับการตรวจในวันนั้น
– สำหรับผู้ที่ต้องการตรวจน้ำตาลและไขมันในเลือด ต้องงดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดเป็นเวลา 10-12 ชั่วโมง ก่อนมาตรวจ(ตั้งแต่20.00น.) ยกเว้นน้ำเปล่าที่มาสารถดื่มได้
– สำหรับสุภาพสตรี ที่มีอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป ที่ต้องการตรวจเต้านม หรือตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ซึ่งสามารถตรวจได้ที่ศูนยืถันยรักษ์หรือศูนย์เต้านม และภาควิชาสูตินรีเวช ตามลำดับ หรือสถานบริการอื่น โดยสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านได้

ตรวจสุขภาพประจำปี2019

ตรวจสุขภาพประจำปี

6.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
– ข้อแนะนำสำหรับการตรวจสุขภาพทั่วไป งดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ยกเว้นน้ำดื่ม ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 12 ชั่วโมง กรณีทีมีการตรวจเอกซเรย์ทางเดินอาหารส่วนต้นต้องงดอาหารและน้ำทุกชนิด
– กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ ก่อนเวลานัดอย่างน้อย 10 นาที
– เก็บปัสสาวะและอุจจาระส่งตรวจในวันที่มาตรวจสุขภาพ ในกรณีที่ท่านสามารถเก็บตัวอย่างอุจจาระจากบ้านได้ ท่านสามารถดูวิธีการเก็บได้ที่นี่
– กรุณานำผลการตรวจ รายงานด้านการแพทย์ หรือประวัติสุขภาพอื่นๆ ที่ท่านมีอยู่มาด้วย เพื่อประกอบการวินิจฉัยของแพทย์
– งดการดื่มแอลกอฮอล์ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

7.โรงพยาบาลกรุงเทพ
– ชุดตรวจสุขภาพ Check – Up สามารถใช้สำหรับผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้รับบริการที่ช่วยเหลือตัวเองได้เท่านั้น
– ควรงดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8 – 10 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจสุขภาพ (ดื่มน้ำเปล่าได้)
– กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนรับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 7 วัน หากท่านไม่สามารถมารับการตรวจได้ตามวันนัดหมาย กรุณาแจ้งทาง Contact Center โรงพยาบาลกรุงเทพ โทร. 1719

การตรวจสุขภาพประจำปี

8.โรงพยาบาลนนทเวช

ตรวจสุขภาพ

9.โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

ตรวจสุขภาพประจำปี

10.โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

การตรวจสุขภาพประจำปี

11.โรงพยาบาลสินแพทย์

ตรวจสุขภาพประจำปี 2019

12. โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
– คำแนะนำการเตรียมตัว สำหรับผู้รับบริการที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ งดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ยกเว้น น้ำเปล่า ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 8 ชั่วโมง
– ในกรณีที่มีการรับประทานยาประจำ ควรรับประทานยาหลังจากเจาะเลือดและส่งตัวอย่างปัสสาวะแล้ว
– ควรงดการดื่มแอลกอฮอล์ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
– หากท่านจำเป็นต้องรับประทานอาหารก่อนการตรวจ กรุณาเลือกเฉพาะอาหารว่าง
-ในกรณีที่มีการตรวจภายใน (สำหรับสตรี) ควรรับการตรวจหลังการมีรอบเดือนแล้ว 7-10 วัน

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

เรียบเรียงข้อมูลโดย Health Mthai

ขออนุญาตใช้เนื้อหา