บอกลาสารพิษ! วิธีล้างผักและผลไม้ สะอาด และ ปลอดภัยที่สุด

หน้าแรก / วิธีดูแลสุขภาพ / บอกลาสารพิษ! วิธีล้างผักและผลไม้ สะอาด และ ปลอดภัยที่สุด

คำถามที่มักคาใจเราเวลากินผักผลไม้สดคือ จะแน่‹ใจได้Œอย่‹างไรว่‹าผักผลไม้Œที่เรากินปลอดภัยและสะอาดพอที่จะกินสดๆ ได้Œ การล้Œางให้Œสะอาดจึงเป็šนขั้นตอนสำคัญและจำเป็šนที่สุดในการกำจัดสิ่งสกปรกและสารเคมีต่‹างๆ ที่อาจติดมากับผักผลไม้ หลายคนคงเคยได้ยินการใช้Œเกลือ นํ้าส้มสายชู นํ้ามะนาว ด่‹างทับทิม เบกกิงโซดาหรือผงฟู รวมถึงเทคโนโลยีที่มีการใช้Œอุปกรณ์และเครื่องล้างแบบต่‹างๆ เช่‹น เครื่องทำโอโซน แล้ววิธีไหนล่ะที่ดีกว่ากัน…

CleanFruit-1

ล้างด้Œวยน้ำส้Œมสายชู น้ำโอโซน สะอาดกว่‹าไหม?

การกำจัดสิ่งปนเปื้„œอนในผักผลไม้Œนั้น อย่‹างที่บอกไปแล้Œวว่‹าถ้Œาเรานำไปประกอบอาหาร หรือแปรรูปโดยล้างให้Œสะอาดและให้Œความร้Œอน จะกำจัดสิ่งปนเปื้„œอนทางกายภาพและทำลายจุลินทรียได้Œเกือบทั้งหมด การล้างด้Œวยนํ้าสะอาดสามารถกำจัดจุลินทรีย์ออกไปได้ถึง 95 % ส่วนสารเคมีปนเปื้„œอนจะกำจัดได้ยากกว่‹า แต่‹ก็มีการศึกษาว่าถ้Œาล้Œางนํ้าไหลผ่‹านอย่‹างถูกวิธี จะสามารถกำจัดยาฆ่‹าแมลงและสารเคมีตกค้างออกไปได้Œถึง 70-80 % ในขณะที่การแช่นํ้าที่ไม่ไหลผ่านจะกำจัดได้ไม่‹เกิน 40 % ขึ้นอยู่กับชนิดของผักและผลไม้

CleanFruit-2

การแช่‹ผักผลไม้Œในนํ้าผสมนํ้าส้มสายชู ผงฟู (เบกกิงโซดา) ด่‹างทับทิม นํ้ามะนาว หรือนํ้าเกลือก่อนนำไปล้Œางน้ำ จะช่ว‹ยกำจัดสารเคมีออกไปได้ดีกว่า‹การล้Œางนํ้าอย่างเดียว?

มีการศึกษาพบว่า การแช่‹ผักสดในนํ้าผสมด่างทับทิมประมาณ 1-2 เกล็ด ในนํ้า 1 ลิตร เป็šนเวลา 15 นาทีจะสามารถกำจัดยาฆ่าแมลงกลุ่‹มต่างๆ ได้Œดีที่สุด รองลงมาคือนํ้าส้มสายชูผสมนํ้าประมาณ 10 เท่‹า เกลือ 2-4 ช้อนชา ผสมนํ้า 1 ลิตร หรือผงฟู 1/4 ช้อนชาในนํ้า 1 ลิตร ซึ่งกำจัดได้Œพอๆ กัน แต่‹ก็ยังดีกว่‹าการแช่‹ในนํ้าเพียงอย่างเดียว

ในขณะที่การต้มสุกทำให้Œไม่‹เหลือยาฆ่‹าแมลงตกค้Œางเลย เหตุผลก็คือสารเหล่‹านี้โดยเฉพาะด่‹างทับทิมและเบกกิงโซดามีฤทธิ์เป็นสารออกซิไดซ์ สามารถทำปฏิกิริยากับยาฆ่‹าแมลงที่ตกค้Œางให้Œสลายตัวไปได้ ส่วนเกลือและนํ้าส้มสายชูทำให้Œเกิดปฏิกิริยาเคมีและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้Œางทางเคมีของยาฆ่‹าแมลง จนสลายตัวเปลี่ยนเป็นสารอื่นไป สารเหล่‹านี้ยังช่‹วยทำลายจุลินทรีย์ด้Œวย โดยด่างทับทิมและเบกกิงโซดาทำปฏิกิริยากับเซลล์ของจุลินทรีย์ ทำให้Œมันสูญเสียความสามารถในการดำรงชีวิต ส่‹วนเกลือและนํ้าส้Œมสายชูทำให้เกิดสภาวะที่ไม่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์จึงตายไป

CleanFruit-3

ปั˜จจุบันมีเครื่องทำโอโซน โดยเปลี่ยนออกซิเจนในอากาศให้Œกลายเป็šนก๊าซโอโซน แล้Œวเป่†าผสมเป็šนฟองขนาดเล็กมากๆ ลงในนํ้าเพื่อล้างผักผลไม้ Œซึ่งสามารถทำลายจุลินทรีย์ได้Œ เพราะโอโซนมีฤทธิ์ออกซิไดซ์ แต่‹ก็ต้Œองมีความเข้Œมข้Œนที่เหมาะสม และมีระยะเวลาการสัมผัสกับผักผลไม้ระหว่‹างการล้Œางที่นานพอที่โอโซนจะทำปฏิกิริยากับจุลินทรีย์ ยิ่งมีปริมาณมากและฟองก๊าซขนาดเล็กมากเท่าไร ก็ยิ่งทำงานได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น…

 

เครดิตจาก นิตยสาร Gourmet & Cuisine ฉบับเดือนพฤษภาคม 2016
อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ www.mbookstore.com

CleanFruit-4

http://goo.gl/oS2pzf

บทความนี้ได้รับอนุญาติให้เผยแพร่ใน http://health.mthai.com เท่านั้น

ขออนุญาตใช้เนื้อหา