โรงพยาบาลสงฆ์

หน้าแรก / โรงพยาบาล / โรงพยาบาลสงฆ์

โรงพยาบาลสงฆ์

โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

445 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กทม ประเทศไทย 10400

โทร 02-640-9537

โรงพยาบาลสงฆ์เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในประเทศไทยและในโลกที่รัฐฯได้จัดสร้างขึ้นเพื่อให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่พระภิกษุ-สามเณรอาพาธทั่วประเทศ

โรงพยาบาลสงฆ์
การบริจาคเงินบำรุงพระภิกษุ-สามเณรอาพาธ

โรงพยาบาลสงฆ์เป็นโรงพยาบาลสำหรับพระสงฆ์แห่งเดียวในโลก สร้างขึ้นโดยความดำริของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี เปิดให้บริการเมื่อวันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็นเวลากว่า ๖๒ ปี ที่โรงพยาบาลสงฆ์เปิดให้บริการ ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของการสร้างโรงพยาบาลสงฆ์เพื่อให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่พระภิกษุ สามเณรอาพาธทั่วประเทศ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่เหมาะสมในการที่พระภิกษุ-สามเณรอาพาธจะต้องเข้าคิวหรือเข้าแถวรอรับการรักษาพยาบาลร่วมกับฆราวาส เนื่องจากพระภิกษุ-สามเณรมีวัตรปฏิบัติแตกต่างจากฆราวาส และต้องประพฤติตามหลักแห่งพระวินัยนิยมบรมพุทธานุญาตในสมัยก่อน เพื่อให้เหมาะสมในทางพระวินัย และเพื่อสนองพุทธพจน์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่า “โย ภิกฺขเว มํ อุปฎฺฐเหยฺย โส คิลานํ อุปฎฺฐเหยฺย” แปลว่า “ผู้ใดปรารถนาอุปัฎฐากเราตถาคต ผู้นั้นพึงอุปัฎฐากภิกษุไข้เถิด”

ปัจจุบันโรงพยาบาลสงฆ์ มีเตียงผู้ป่วยในจำนวน ๒๗๘ เตียง โดยให้บริการผู้ป่วยใน ปีละ ๕,๐๐๐ ราย ผู้ป่วยนอกปีละ ๘๐,๐๐๐ ราย โดยให้บริการส่งเสริมสุขภาพในพระภิกษุ-สามเณร การป้องกันโรคและให้การรักษาโรคเฉพาะทาง อาทิ ทางจักษุ ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ และเป็นสถานที่ให้การรักษาในระดับตติยภูมิทางด้านพระภิกษุ-สามเณรอาพาธ ดังแสดงในตาราง

001

 

เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านเจ้าภาพผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันจรรโลงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา และเพื่อการหาเงินสมทบทุนไว้ดูแลรักษา พระภิกษุ-สามเณรอาพาธ โดยให้บริการแก่ท่านสาธุชนทั่วไปร่วมทำบุญ บริจาค โดยที่ไม่ต้องแจ้งความประสงค์ไว้ล่วงหน้า เช่น การบริจาคเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อาทิ บริจาคค่าภัตตาหาร ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าโลหิต บริจาคค่าน้ำ ค่าไฟ และบริจาคบำรุงทั่วไป และการทำบุญ เนื่องในโอกาสต่าง ๆ เช่น

  • การทำบุญเลี้ยงรุ่น
  • การทำบุญวันเกษียณอายุ
  • การทำบุญครบรอบวันเกิด
  • การทำบุญครบรอบวันแต่งงาน
  • การทำบุญบังสุกุล
  • การทำบุญสะเดาะเคราะห์
  • พิธีมงคลสมรส


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

โรงพยาบาลสงฆ์

http://www.priest-hospital.go.th

ขออนุญาตใช้เนื้อหา