โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

หน้าแรก / โรงพยาบาล / โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
เลขที่ 950 ถ.ประชาชื่น บางซื่อ กรุงเทพ 10800
โทรศัทพ์ 02-910-1600 โทรสาร 02-910-1649

pic4

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น กับ 1 ทศวรรษแห่งการให้บริการรักษาพยาบาล มีการพัฒนามาตรฐานสู่สากลตั้งแต่ปี 1999 โดยได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002 : 1994ภายใต้นโยบายคุณภาพ “มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ” ในวันที่ 9 กันยายน 2542 และยังมีการพัฒนามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง จึงมีการพัฒนาคุณภาพจาก ISO 9002:1994 ไปสู่มาตรฐาน ISO 9001: 2000 ในปี 2002 เพื่อยกระดับคุณภาพของการบริการให้ดียิ่งขึ้นและครอบคลุมมากขึ้น โดยเข้าสู่ระบบมาตรฐาน HA และได้รับการรับรองเมื่อ มกราคม 2549

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น มีนโยบายในการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศโดยเท่าเทียมกัน และสนองตอบต่อนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลด้วยดีตลอดมา

ผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยประกันสุขภาพเอกชน

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ตระหนักดีถึงความคุ้มค่าที่ผู้บริโภคที่ชำระเงินค่ารักษาพยาบาลเองต้องการจะได้รับ จึงได้พยายามสนองตอบความต้องการโดยจัดทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครบทุกสาขา ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้เกิดความแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูง การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน การทำวิจัยเพื่อค้นหาความต้องการผู้บริโภคและหาวิธีการตอบสนองความต้องการนั้นๆ ที่สำคัญคือการตั้งราคาอัตราค่าบริการที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อให้ผู้บริโภครู้สึกว่าได้รับบริการที่คุ้มค่า
นอกจากนี้ ยังได้ตั้งแผนกประกันสัมพันธ์ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการประสานงาน และทำธุรกรรมต่างๆ สำหรับผู้ป่วย ตัวแทนประกันและบริษัทประกันฯ เพื่อให้การรักษาของผู้ป่วยแต่ละครั้งได้รับประโยชน์สูงสุด

ผู้ป่วยประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่นเข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลประกันสังคมกับสำนักงานประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม โดยปีแรกพ.ศ. 2542 มีผู้ให้ความไว้วางใจเลือกโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น เป็นสถานพยาบาลประกันสังคม จำนวน 40,000 คน และเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ จนในปัจจุบันมีผู้ประกันตนประมาณ 120,000 คน จึงได้จัดบริการแยกเป็นสัดส่วนเพื่อรองรับผู้ประกันตนที่มาใช้บริการวันละประมาณ 500 คน โดยจัดบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก 2 ชั้น 1 และผู้ป่วยในที่ Ward 5 BC จำนวน 80 เตียง และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตน ได้จัดตั้งแผนกประสานการแพทย์ขึ้น เพื่อประสานงานด้านเอกสาร การตั้งเรื่องเบิก และประสานงานระหว่างแผนกบุคคลของบริษัทสำนักงานประกันสังคม และโรงพยาบาลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

http://www.kasemrad.co.th/pcc/about.php

ขออนุญาตใช้เนื้อหา