โรงพยาบาลรามาธิบดี

หน้าแรก / โรงพยาบาล / โรงพยาบาลรามาธิบดี

โรงพยาบาลรามาธิบดี

ที่ตั้ง โรงพยาบาล รามาธิบดี 270 ถนนพระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทร 0-2201-1000
GPS พิกัด 13.7659 100.526

โรงพยาบาลรามาธิบดี

อาคาร 1

 • ชั้น 1
 • แผนกผู้ป่วยนอก เวชศาสตร์ครอบครัว โทร. 02-201-1181
 • แผนกผู้ป่วยนอก ทันตกรรม โทร. 02-201-1164, 1210 เลื่อนนัด โทร. 02-201-1164
 • แผนกผู้ป่วยนอก สูติฯ โทร. 02-201-1135
 • แผนกผู้ป่วยนอก นรีเวชวิทยา โทร. 02-201-1146, 1188
 • แผนกผู้ป่วยนอก เวชศาสตร์ฟื้นฟู โทร. 02-201-1104
 • แผนกผู้ป่วยนอก เวชศาสตร์นิวเคลียร์ โทร. 02-201-1157
 • ห้องเจาะเลือด โทร. 02-201-1133
 • เวชระเบียน โทร. 02-201-1120
 • ห้องหัตถการ โทร. 02-201-0313
 • ชั้น 2
 • แผนกผู้ป่วยนอก กุมารเวชศาสตร์ โทร. 02-201-1234
 • เอ็กซเรย์ โทร. 02-201-1247

อาคารสิริกิติ์

 • ชั้น 1
 • Premium Clinic โทร. 02-201-2211
 • ไอแมค (ตรวจ ซีที และ เอ็มอาร์ไอ)
 • ชั้น 2
 • ไอแมค (ตรวจ ซีที และ เอ็มอาร์ไอ)
 • ห้องปฏิบัติการหัวใจและหลอดเลือด (CVMC)
 • ชั้น 5
 • Premium Clinic
 • หน่วยไตเทียม

อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 • ชั้น 1
 • แผนกผู้ป่วยนอก อายุรศาสตร์ โทร. 02-200-3987
 • ห้องเจาะเลือด โทร. 02-200-399-2
 • ชั้น 2
 • แผนกผู้ป่วยนอก ออร์โธปิดิกส์ โทร. 02-200-3232
 • แผนกผู้ป่วยนอก จักษุ โทร. 02-200-3994, 4131
 • แผนกผู้ป่วยนอก โสต ศอ นาสิกวิทยา โทร. 02-200-4069-70
 • แผนกผู้ป่วยนอก ศัลยศาสตร์ โทร. 02-200-3186
 • ห้องเจาะเลือด โทร. 02-200-4114
 • ชั้น 3
 • แผนกผู้ป่วยนอก เด็ก (พิเศษ) Premium โทร. 02-200-3307-8
 • ไอแมค (ตรวจ ซีที และ เอ็มอาร์ไอ)
 • ศูนย์รังสีวิทยา
 • ห้องเจาะเลือด โทร. 02-200-4199
 • ชั้น 4
 • แผนกผู้ป่วยนอก ทันตกรรม (พิเศษ) Premium โทร. 02-200-4286-9
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ โทร. 02-200-3457-8
 • ชั้น 9
 • แผนกผู้ป่วยนอก จิตเวช โทร. 02-200-3000

อาคารมูลนิธิรามาธิบดี

 • ชั้น 1
 • Stroke Unit (หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง)
 • ไอแมค บริการข้อมูลภาพและธุรการ
 • ศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 • ชั้น 1
 • หน่วยตรวจฉุกเฉิน โทร. 02-201-1182
 • หน่วยตรวจดาวเหลือง โทร. 02-201-2902
 • ศูนย์รถพยาบาลฉุกเฉินและส่งต่อ โทร. 02-201-2819

 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 

 

ที่มารายละเอียด จาก โรงพยาบาลรามาธิบดี

http://med.mahidol.ac.th/index.php

ขออนุญาตใช้เนื้อหา