สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

หน้าแรก / โรงพยาบาล / สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
112 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทร 02-442-2500 โทรสาร 02-437-7092, 02-437-5456

IMG_1403

บริการผู้ป่วยนอก

 • งานบริการผู้ป่วยนอกจิตเวช จัดบริการแก่ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช รวมไปถึงผู้ติดสารเสพติดประเภทแอมเฟตามีนและแอลกฮอลล์ ที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป
 • งานบริการผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน จัดบริการแก่ผู้ที่มีภาวะ ฉุกเฉินทางจิตเวช

บริการผู้ป่วยนอกประสาทจิตเวชศาสตร์

 • ให้บริการผู้ป่วยด้านประสาทจิตเวชศาสตร์ และโรคอื่นๆที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 12.00 น.
  – 12.00 – 16.00 น. ตรวจผู้ป่วยฉุกเฉิน(ผู้ป่วยเก่า) และรับ Consult จากหน่วยงานจิตเวช
  – คลินิกพิเศษ คือ คลินิกความจำ ตรวจวันจันทร์และพุธ เวลา 13.00 – 16.00 น.

บริการทันตกรรม

กลุ่มผู้รับบริการทันตกรรมเป็นผู้ป่วยจิตเวชนอก ผู้ป่วยจิตเวชและระบบประสาทที่รับไว้รักษา ในสถาบันฯ บุคลากรในสถาบันฯ และประชาชน ทั่วไป ผู้ป่วยจิตเวชและระบบประสาท บุคลากรในสถาบัน การให้บริการครอบคลุม งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก งานบำบัด รักษาทางทันตกรรม ซึ่งได้แก่ งานทันตกรรมฉุกเฉิน งานบำบัดรักษาทั่วไป และงานเฉพาะทางบางสาขา เช่น งานรักษาคลองรากฟัน  งานทันตกรรมประดิษฐ์ งานทันตศัลยกรรม เป็นต้น รวมถึงงานฟื้นฟูสภาพช่องปาก

คลินิกลิเทียม

ผู้ป่วยจะได้รับการบริการดังต่อไปนี้

 • การให้ความรู้เรื่องโรคและยาที่ผู้ป่วยได้รับ ความสำคัญของการรับประทานยาและการรักษาอย่างเนื่อง ข้อควรระวัง การปฏิบัติตัวที่เหมาะสมเมื่อใช้ยาลิเทียม
 • การเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
 • การเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดอันตรกริยาระหว่างลิเทียมกับยาอื่น (drug-drug interaction) และลิเทียมกับอาหาร (drug-food     interaction)
 • คู่มือการใช้ยาลิเทียม บัตรลิเทียมและวิธีการใช้
 • การติดตามตรวจวัดระดับยา และการตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ

คลินิกซึมเศร้า

เปิดขึ้นเพื่อให้การดูแลเฉพาะแก่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โดยจัดให้มีกลุ่มบำบัดในแบบต่างๆที่เหมาะสมกับผู้ป่วยซึมเศร้า เปิดให้บริการทุกวันพุธตั้งแต่ 13.00 น.เป็นต้นไป หากท่านสนใจสามารถปรึกษาแพทย์ผู้รักษาได้ โดยโดยมีการกลุ่มบำบัดทั้งหมด 7 ครั้ง ดังนี้

 • ครั้งที่ 1 กิจกรรมมารู้จักโรคซึมเศร้ากันเถอะ
 • ครั้งที่ 2 กิจกรรมปรับวิธีคิด  พิชิตซึมเศร้า 1
 • ครั้งที่ 3 กิจกรรมปรับวิธีคิด  พิชิตซึมเศร้า 2
 • ครั้งที่ 4 กิจกรรมปรับวิธีคิด  พิชิตซึมเศร้า 3
 • ครั้งที่ 5 กิจกรรมวิธีผ่อนคลายเมื่อใจซึมเศร้า
 • ครั้งที่ 6 กิจกรรม จิตแจ่มใส  สู้ภัยซึมเศร้า 1
 • ครั้งที่ 7 กิจกรรม จิตแจ่มใส  สู้ภัยซึมเศร้า

งานคลินิกซึมเศร้า บริการกลุ่มบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ทุกวันพุธ เวลา 13.00 – 15.30 น. ลงทะเบียน/นัดหมายล่วงหน้าที่เคาน์เตอร์พยาบาลกลุ่มงานผู้ป่วยนอกจิตเวช หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02 442-2500 ต่อ 59161,59184

คลินิกคลายเครียด

การบริการของคลินิกคลายเครียด เพื่อแนะนำเทคนิคและวิธีการในการคลายเครียดให้กับผู้รับบริการ เพื่อให้สามารถนำไปลดหรือบรรเทาปัญหาของตนเอง ดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางความเครียดได้อย่างมีความสุข ประกอบด้วย

 • การให้คำแนะนำปรึกษาและการปรับเปลี่ยนทัศนคติ
 • การฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ (Muscle Relaxation)
 • การฝึกหายใจเพื่อคลายเครียด (Breathing Exercise)
 • การสร้างจินตนาการ (Visaulization)
 • การฝึกไบโอฟีคแบค (Biofeedback)
 • การฝึกออโตเจนนิค(AutoGenic)
 • การนวด
 • การฝึกสมาธิ

อัตราค่าบริการครั้งละ 100 บาท
การรับบริการ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 15.00 น.

คลินิกความจำ

 • ทุกวันจันทร์ (13.00 – 16.00 น.) ตรวจผู้ป่วยใหม่ ที่แพทย์ทั้งทางระบบประสาทจิตเวชศาสตร์ และจิตเวช ส่ง Consult เข้ามา
 • ทุกวันพุธ (13.00 – 16.00น.) ตรวจผู้ป่วยเก่า ที่มาตามนัด
 • มีแผนปฏิบัติการ  การป้องกันผู้ป่วยหกล้มและหลงทาง
 • จัดทำแผ่นพับแจกผู้มารับบริการและประชาชนทั่วไปที่สนใจ เรื่อง โรคสมองเสื่อม วิธีป้องกันสมองเสื่อมแบบง่ายๆ วิธีดูแล/คัดกรองภาวะสมองเสื่อมเบื้องต้น
 • ทุกขั้นตอนดังข้างต้น  อยู่บนพื้นฐานของ Evidence base และเครื่องมือที่ผ่านการวิจัยแล้ว เช่น BEHAVE- AD,MMSE,MOCA,ADL, แบบทดสอบสมรรถภาพความจำ

คลินิกยาเสพติด

โปรแกรมการบำบัดประกอบด้วย

 • โปรแกรมจิตสังคมบำบัด เป็นโปรแกรมที่พัฒนามาจากโปแกรมจิตสังคมบำบัดของกรมสุขภาพจิต โดยเน้นการจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง และการวางเป้าหมาย ระยะเวลา3 เดือน
 • โปรแกรมการบำบัดผู้ป่วยโรคร่วมจิตเวชและยาเสพติด เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้การบำบัดผู้ป่วยจิตเวชที่มีปัญหาการใช้ยาเสพติด ที่มารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน ระยะเวลา 1 สัปดาห์
 • โปรแกรมการบำบัดผู้ป่วยจิตเวชที่ใช้สุราแบบผู้ป่วยใน เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้การบำบัดผู้ป่วยจิตเวชที่มีปัญหาการใช้สุรา ที่มารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน ระยะเวลา 1 สัปดาห์
 • โปรแกรมการบำบัดผู้ป่วยจิตเวชที่ใช้สุรารายบุคคลแบบผู้ป่วยนอก เป็นโปรแกรมที่พัฒนามาจากคู่มือวันฟ้าใส ของกรมสุขภาพจิต ที่มารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน ระยะเวลา 1 เดือน
 • การบำบัดรายบุคคล / ครอบครัวบำบัด

โรงพยาบาลกลางวัน

 • ให้บริการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพและส่งเสริมสุขภาพแบบครบวงจรแก่ผู้ป่วยจิตเวชทั้งชายและหญิง อายุระหว่าง 19-60 ปี  โดยนำครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษา รวมทั้งให้การดูแลครอบครัว
 • ให้บริการโดยแพทย์ส่งตัวจากกลุ่มงานผู้ป่วยนอกและรับการส่งต่อจากโรงพยาบาลอื่น ในกลุ่มโรคทางจิตเวช โรคจิตเภทและโรคทางอารมณ์  รวมทั้งแพทย์ส่งจากหอผู้ป่วยในที่อยู่ในระยะบำบัดระยะยาว
 • ให้บริการเฉพาะเวลากลางวัน แบบเช้ามาเย็นกลับ ตั้งแต่เวลา 8.30-15.30น. ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์  เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

บริการจิตเวชและสุขภาพจิตชุมชน

 • งานบริการเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน(เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร) มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
  • ผู้ป่วยจิตเวชที่ป่วยด้วยโรคจิตเภทครั้งแรกและรับไว้รักษาในโรงพยาบาล
  • ผู้ป่วยจิตเภทที่มีความซับซ้อนกลับมารักษาซ้ำก่อนกำหนดนัดของแพทย์
 • งานบริการเยียวยาวิกฤตสุขภาพจิต  ในพื้นที่รับผิดชอบของสถาบันฯ
 • งานบริการพัฒนาเครือข่ายทั้งในและนอกสถาบันฯ  ในด้านองค์ความรู้  ทักษะและทัศนคติที่ดีต่องานสุขภาพจิตและจิตเวช

บริการจิตเวชวัยรุ่น

บริการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชวัยรุ่น อายุ 14 – 19 ปีที่มีความผิดปกติทางจิตหรือมีปัญหาด้านอารมณ์และพฤติกรรมหรือการปรับตัว ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น.

บริการอาชีวบำบัด

 • ให้บริการผู้ป่วยจิตเวชและประสาทจิตเวชศาสตร์ของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในที่มีปัญหาในด้านทักษะการดำเนินชีวิตด้วยวิธีการทางอาชีวบำบัด
 • ผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อปรึกษาโดยสหวิชาชีพ
 • ให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์  เว้นวันหยุดราชการ กรณีผู้ป่วยนอก มาเช้าเย็นกลับ ตั้งแต่เวลา 8.30-15.00น. กรณีผู้ป่วยในตั้งแต่เวลา 9.30น. -11.00 น. และ 13.30น. -15.00 น.

บริการกายภาพบำบัด

 • ให้บริการกายภาพบำบัดเพื่อการรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันภาวะแทรกซ้อนแก่ผู้ป่วยที่ได้รับการส่งปรึกษาจากแพทย์และมารับบริการ ณ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ด้วยโรคหรืออาการหรือปัญหาการเคลื่อนไหวหรือปัญหาทางกายด้านต่างๆ เช่น
  • ภาวะอัมพาตครึ่งซีก, ภาวะอัมพาตครึ่งท่อน, ภาวะอัมพาตทั้งตัว
  • ภาวะอัมพาตใบหน้า
  • ภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง
  • ภาวะข้อยึดติด เช่น ข้อไหล่ติด
  • โรคหมอนรองกระดูกคอ / หลัง เสื่อม
  • โรคหมอนรองกระดูกคอ / หลัง เคลื่อน
  • อาการปวดกล้ามเนื้อและข้อ บริเวณต่างๆ เช่น คอ บ่า ไหล่ สะบัก ข้อมือ ข้อนิ้ว หลัง สะโพก เข่า ข้อเท้า
  • ความผิดปกติของการเคลื่อนไหวจากโรคสมองเสื่อม โรคพาร์กินสัน
  • ความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ เช่น เสมหะคั่ง
  • การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายภายหลังการเข้ารับการผ่าตัด
 • ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม ในเรื่องออกกำลังกายเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันภาวะแทรกซ้อน เช่น การออกกำลังกายเพื่อควบคุมน้ำหนัก การผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้วยตนเอง การพัฒนา  ความสามารถในการทรงตัวและความคล่องตัวในการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุ

บริการผู้ป่วยใน

สิ่งของสำหรับผู้ป่วยที่ต้องเตรียมเมื่อมานอนโรงพยาบาล

 • ของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน ได้แก่ สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน แป้ง หวี รองเท้าแตะ และมีดโกนหนวดชนิดใช้แล้วทิ้ง (ผู้ชาย)
 • เงินฝากค่าขนมสำหรับผู้ป่วย ที่สามารถสั่งซื้ออาหาร/ขนมจากร้านค้าในโรงพยาบาลประจำวัน

ชีวิตประจำวันของผู้ป่วย

 • ผู้ป่วยตื่นนอน ประมาณ 05.00 น. ทำกิจวัตรประจำวันส่วนตัว
 • 7.00 น. รับประทานอาหารเช้า
 • 8.00 น. – 16.00 น. ทำกิจกรรมตามตารางกิจกรรมดังนี้ (ตารางกิจกรรมในหอผู้ป่วย)
 • ในวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดราชการ ไม่มีตารางกิจกรรม ผู้ป่วยสามารถพักผ่อนอิสระ

 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ขออนุญาตใช้เนื้อหา