โรงพยาบาลราชวิถี

หน้าแรก / โรงพยาบาล / โรงพยาบาลราชวิถี

โรงพยาบาลราชวิถี
2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
Tel. 02-354-8108-37 Fax. 02-354-8182

DSC00009

ปัจจุบันโรงพยาบาลราชวิถี มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ทันสมัย และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ในการให้บริการผู้ป่วย ทั้งด้าน การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทุกสาขาโรค เช่น

 • เครื่องทดสอบสมรรถภาพหัวใจ โดยการออกกำลังกาย
 • เครื่องตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยวิธีฉีดสี
 • การตรวจและรักษาโดยใช้กล้องส่อง
 • เครื่องตรวจสรีระการทำงานของกระเพาะปัสสาวะ
 • เครื่องตรวจการได้ยินด้วยระบบคอมพิวเตอร์
 • คลินิคฝึกพูดสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านการพูด
 • เครื่องวินิจฉัยโรคโดยใช้สารเภสัชรังสีแกรมม่าคาเมรา
 • เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
 • เครื่องวินิจฉัยโรคด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า MRI
 • เครื่องจุลศัลยกรรม
 • เครื่องสลายนิ่ว
 • การผ่าตัดด้วยเครื่องเลเซอร์
 • ให้บริการตรวจทางโลหิตวิทยา Polymerase Chain Reaction (PCR)
 • การตรวจแยกเชื้อสำหรับโรคติดต่อด้วยวิธี MIC
 • ให้บริการตรวจทางน้ำเหลือง เช่น ไวรัส ตับอักเสบ เอดส์ด้วยวิธี ELISA
 • เครื่องอัตโนมัติตรวจหาสารเคมีในเลือด
 • การวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
 • การทำ GIFT
 • เครื่องผ่าตัดสลายต้อกระจก
 • เครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นตา
 • เครื่องเร่งอนุภาพชนิดให้พลังงานโฟตอน และอิเลคตรอนในการรักษาโรคมะเร็ง
 • เครื่องคอมพิวเตอร์เครือข่าย ระบบ LAN อำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยในการทำบัตรค้นหาเวชระเบียน ผลการตรวจวินิจฉัยโรคและการจ่ายยา

ให้บริการเชิงรุกในการรักษาพยาบาล

 • เรามีระบบเวชศาสตร์ฉุกเฉิน Emergency Medical Service (EMS) ซึ่งมีความสามารถ ให้การรักษาพยาบาล แก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้บาดเจ็บ ที่มีความพร้อมสูง อันประกอบด้วย ระบบการรักษาพยาบาลก่อนถึงโรงพยาบาล และระบบห้องฉุกเฉิน การให้การรักษาพยาบาลก่อนถึงโรงพยาบาล (Pre-Hospital Care) ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์บัญชาการกู้ชีพนเรนทร ซึ่งเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาลและหน่วยกู้ชีพ ออกไปให้บริการ ณ.จุดเกิดเหตุ เพื่อให้ผู้ประสบเหตุ ได้รับการรักษาพยาบาล อย่างถูกวิธี และทันเวลา พร้อมทั้งมี ระบบนำส่งสถานพยาบาล อย่างรวดเร็วเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
 • การให้บริการด่านแรก (Front Liner) โดยจัดให้มีพนักงานทำหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก แนะนำ ช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยและญาติ
 • จัดให้มีการอำนวยความสะดวก แก่ผู้ป่วยบางประเภทโดยเฉพาะ ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ประกันตน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม ตรวจแรงงานไปต่างประเทศ

การบริการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการจากโรงพยาบาล ซึ่งมีหน่วยงานให้บริการผู้ป่วยทั้งหมด 17 สาขา ทั้งผู้ใหญ่ และเด็ก(ในบางสาขา) มีบุคคลกรทางการแพทย์ดูแลภายในเวลาราชการ โดยมีสาขาดังนี้

 • ห้องตรวจโรคทั่วไป
 • ห้องฝากครรภ์
 • ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร
 • ห้องเจาะเลือด
 • ห้องตรวจศัลยกรรม
 • ห้องตรวจประกันสังคม
 • ห้องตรวจอายุรกรรม
 • สำนักเวชศาสตร์
 • ห้องตรวจโสต ศอ นาสิก
 • ห้องตรวจผิวหนัง
 • ห้องตรวจจักษุ (ตา)
 • ห้องทำหมัน และฮอร์โมน
 • ห้องตรวจนรีเวช
 • ห้องตรวจทันตกรรม (ฟัน)
 • ห้องตรวจโวางแผนครอบครัว
 • ชันสูตร
 • ห้องตรวจศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
 • ห้องประสาทหูเทียม

 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ขออนุญาตใช้เนื้อหา