โรคไต โรคไตวาย โรคไตวายเรื้อรัง โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย สามารถใช้สิทธิประกันสังคมบำบัดโรคไตได้!!

หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย สามารถใช้สิทธิประกันสังคมบำบัดโรคไตได้!!

สำนักงานประกันสังคมได้ให้สิทธิคุ้มครองผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยด้วยโรคไต ซึ่งผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายก็สามารถใช้สิทธิประกันสังคมบำบัดโรคไตได้ สิทธิประโยชน์กรณีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแก่ผู้ประกันตนที่เป็น โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

1.การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

  • ผู้ไม่เป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายก่อนเป็นผู้ประกันตน รับค่าฟอกเลือดฯ ในอัตรา 1,500 บาท/ครั้ง และไม่เกิน 4,500 บาท/สัปดาห์
  • ผู้ที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายมาก่อนการเป็นผู้ประกันตน โดยให้มีสิทธิได้รับค่าฟอกเลือดฯ ในอัตรา 1,000 บาท/ครั้ง และไม่เกิน 3,000 บาท/ครั้ง

2.ค่าเตรียมเส้นเลือดสำหรับการฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียมพร้อมอุปกรณ์ไม่เกิน 20,000 บาทต่อรายต่อ 2 ปี (หากระยะเวลา 2 ปีนั้น ผู้ประกันตน มีความจำเป็นต้องเตรียมเส้นเลือดหรือแก้ไขสำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายแก่ผู้ประกันตนในอัตราที่จ่ายจริงไม่เกิน 10,000 บาท

3. ค่าตรวจรักษาและค่าน้ำยาล้างช่องท้อง พร้อมอุปกรณ์ในอัตราไม่เกิน 20,000 บาท

4.ค่าวางท่อรับส่งน้ำยาเข้าออกช่องท้อง พร้อมอุปกรณ์ในอัตราไม่เกิน 20,000 บาทต่อรายต่อ 2 ปี

โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

5.การปลูกถ่ายไต ให้ได้รับสิทธิการบริการทางการแพทย์ ก่อนระหว่าง หลังการผ่าตัดปลูกถ่ายไต และรับยากดภูมิคุ้มกันตลอดชีวิต สำหรับผู้ประกันตนที่มีสิทธิรับบริการทางการแพทย์โดยการบำบัดทดแทนไต ต้องเป็นผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

6.ค่าใช้จ่ายหลังการปลูกถ่ายไต

  • เดือนที่ 1 – 6 เดือนละ 30,000 บาท
  • เดือนที่ 7-12 เดือนละ 20,000 บาท
  • ปีที่ 2 เดือนละ 15,000 บาท
  • ปีที่ 3 เป็นต้นไป เดือนละ 10,000 บาท

ในกรณีผู้ประกันตนที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายและได้รับสิทธิบำบัดทดแทนไตมาแล้วจากสิทธิอื่น เช่น สิทธิข้าราชการ หรือสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ก็ยังสามารถใช้สิทธิบำบัดทดแทนไตจากสำนักงานประกันสังคมอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

ขออนุญาตใช้เนื้อหา