มะเร็ง ยารักษาโรคมะเร็ง ยาโรคมะเร็ง โรคมะเร็ง

ความหวังของผู้ป่วยมะเร็ง!! จุฬาฯ วิจัยยารักษาโรคมะเร็ง รักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด

หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ความหวังของผู้ป่วยมะเร็ง!! จุฬาฯ วิจัยยารักษาโรคมะเร็ง รักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด

ในปัจจุบันการรักษาโรคมะเร็ง แม้ว่ามีวิธีการรักษาหลายอย่าง เช่น การผ่าตัด การให้ยาเคมีบำบัด และการฉายแสง แต่ส่วนใหญ่แล้ว ไม่มีวิธีไหนที่รักษาให้หายขาดได้ และมีผลข้างเคียงทั้งในระยะสั้น และระยะยาวสูงมาก ดังนั้นการวิจัยเพื่อให้ได้วิธีการรักษาแบบใหม่ที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาให้หายขาดและเป็นวิธีการรักษาที่มีผลข้างเคียงลดลงจึงมีความจำเป็นอย่างสูง

การวิจัยพัฒนา ยารักษาโรคมะเร็ง ในยุคปัจจุบันมุ่งเน้นการรักษาด้วย ภูมิคุ้มกันบำบัด (immunotherapy) เนื่องจากเป็นวิธีการสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง และความมีจำเพาะต่อโมเลกุลเป้าหมายในเซลล์มะเร็งแต่ละชนิด โดยการรักษาด้วยวิธีนี้ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันถูกกระตุ้นผ่านกระบวนการพิเศษทำให้มีความสามารถในการจดจำและทำลายเซลล์มะเร็งที่เป็นเป้าหมายได้อย่างจำเพาะโดยไม่ส่งผลต่อเซลล์ปกติในร่างกาย ทำให้ได้ผลในการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและมีผลข้างเคียงน้อยกว่ามากเมื่อเทียบกับวิธีการรักษาแบบเก่า

ยารักษาโรคมะเร็ง
แผนภาพแสดงขั้นตอนการผลิตวัคซีนต่อต้านมะเร็งเฉพาะบุคคลโดยวัคซีน จะไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยมะเร็งให้สามารถต่อต้านมะเร็งได้

จึงมีความจำเป็นในการพัฒนาการรักษานี้ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย เพื่อลดการนำเข้ายาและ เทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วย ภูมิคุ้มกันบำบัด จากต่างประเทศซึ่งยามีราคาแพงมาก ยา 1 เข็ม มีราคาสูงถึง 200,000 บาท จึงทำให้คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เน้นพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งที่เป็นปัญหาในประชากรไทยโดยได้รวบรวมนักวิจัยและแพทย์ที่เกี่ยวข้องในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รวมทั้งร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยระดับโลก

นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งกองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Cancer Immunotherapy Fund) เนื่องจากการคิดค้นวิจัยยังจำเป็นต้องพัฒนาต่อไปทั้งการจัดหาทุน จัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ จัดสร้างสถานที่เพื่อดำเนินงานวิจัย สำหรับท่านใดที่สนใจร่วมบริจาคสามารถบริจาคเงินช่องทางดังต่อไปนี้

ยารักษาโรคมะเร็ง

อ้างอิงจาก http://canceriec.md.chula.ac.th

ขออนุญาตใช้เนื้อหา