ประกันสังคม สิทธิการรักษาพยาบาลประกันสังคม

จ่ายแค่ 432 บาท ก็เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมได้

หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / จ่ายแค่ 432 บาท ก็เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมได้

สำนักงานประกันสังคมให้ความคุ้มครองลูกจ้าง แม้จะออกจากงานไปแล้ว ซึ่งลูกจ้างกลุ่มนี้เรียกว่า ผู้ประกันตนภาคสมัครใจ มาตรา 39 โดยจะต้องเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 33 มาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน และลาออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน จึงจะสมัครมาตรา 39 ได้ สำหรับการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 สามารถทำได้โดยสมัครได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขาที่สะดวก ใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวมาสมัคร

หากได้รับการอนุมัติการเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 จะได้รับสิทธิประโยชน์ และความคุ้มครองจากสำนักงานประกันสังคมใน 6 กรณี ดังนี้

 1. สิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วย
 2. ทุพพลภาพ
 3. คลอดบุตร
 4. สงเคราะห์บุตร
 5. ชราภาพ (บำเหน็จหรือบำนาญชราภาพ)
 6. กรณีเสียชีวิต

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนจะต้องชำระเงินสมทบเดือนละ 432 บาท ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้กลับเป็นผู้ประกันตน โดยจ่ายเงินสมทบได้หลายช่องทางด้วยกัน คือ จ่ายด้วยเงินสด ณ สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ได้แก่

 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน),
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven)
 • ที่ทำการไปรษณีย์
 • เซ็นเพย์
 • เทสโก้
 • โลตัส

อีกทั้งยังสามารถจ่ายเงินสมทบโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร 7 แห่ง ได้แก่

 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

เพื่อป้องกันการสิ้นสภาพของผู้ประกันตนมาตรา 39 จึงขอให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 ตระหนักในสิทธิของตนเอง โดยให้ความสำคัญในการนำส่งและตรวจสอบการนำส่งเงินสมทบกับสำนักงานประกันสังคมอย่างเสมอ

ทั้งนี้ ควรนำส่งเงินสมทบอย่างต่อเนื่อง หากผู้ประกันตนขาดส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน หรือภายในระยะเวลา 12 เดือน ส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือน จะสิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตน

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์หรือตรวจสอบสิทธิตามมาตรา 39 เพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขาที่สะดวก

ขออนุญาตใช้เนื้อหา