รักษาพยาบาล สิทธิการรักษาพยาบาล สิทธิการรักษาพยาบาล 30 บาท สิทธิการรักษาพยาบาล บุตรข้าราชการ สิทธิการรักษาพยาบาลประกันสังคม

5 สิทธิการรักษาพยาบาล ของ คนไทย คุณรู้ไหมว่ามีอะไรบ้าง?

หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / 5 สิทธิการรักษาพยาบาล ของ คนไทย คุณรู้ไหมว่ามีอะไรบ้าง?

คนไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิในการรักษาพยาบาลจากรัฐบาลเพื่อให้ทุกคนได้รับการรักษาอย่างทั่วถึงโดย สิทธิการรักษาพยาบาล ได้แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

1.สิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ

คุ้มครองบริการรักษาพยาบาลให้กับข้าราชการ และบุคคลในครอบครัว เช่น บิดา มารดา คู่สมรสและบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อเจ็บป่วยสามารถเข้ารับบริการรักษาพยาบาลได้ที่โรงพยาบาลของรัฐ

2.สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสิทธิ 30 บาท หรือ สิทธิบัตรทอง

คุ้มครองบุคคลที่มีสัญชาติไทยและเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ที่ไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการข้าราชการ หรือสิทธิประกันสังคม หรือสิทธิสวัสดิการรัฐวิสาหกิจหรือสิทธิอื่นๆจากรัฐ ให้ได้รับบริการสาธารณสุข ทั้งการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ

บุคคลผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ เช่น

  • เด็กแรกเกิด ที่ไม่มีสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลจากพ่อแม่
  • บุตรข้าราชการที่บรรลุนิติภาวะ อายุ 20 ปี ขึ้นไป หรือ สมรส
  • บุตรข้าราชการคนที่ 4 ขึ้นไป เนื่องจากสิทธิข้าราชการคุ้มครองบุตรเพียง 3 คน
  • ผู้ประกันตนที่ขาดการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
  • ข้าราชการที่เกษียณอายุหรืออกจากราชการโดยมิได้รับบำนาญ
  • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และไม่ได้เป็นผู้ประกันตน

3.สิทธิประกันสังคม

คุ้มครองบริการรักษาพยาบาลให้กับผู้ประกันตนตามสิทธิ สามารถเข้ารับบริการรักษาพยาบาลได้ที่โรงพยาบาลที่เลือกลงทะเบียนโดยสำนักงานประกันสังคม

4.สิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น

คุ้มครองบริการรักษาพยาบาลให้กับ ข้าราชการ ข้าราชการการเมือง พนักงานลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคคลในครอบครัว เมื่อเจ็บป่วยสามารถเข้ารับบริการรักษาพยาบาลได้ที่โรงพยาบาลของรัฐ

5.สิทธิหน่วยงานรัฐอื่นๆ

คุ้มครองบริการรักษาพยาบาลให้กับพนักงานหน่วยงานรัฐต่างๆ เช่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานรัฐที่จัดตั้งตาม พ.ร.บ.เฉพาะ ฯลฯ และอาจคุ้มครองถึง บุคคลในครอบครัวด้วย ทั้งนี้ขึ้นกับระเบียบของแต่ละหน่วยงาน

ขออนุญาตใช้เนื้อหา