กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯจัดสอน นวดเพื่อสุขภาพ ฟรี!

หน้าแรก / ข่าวสุขภาพ / กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯจัดสอน นวดเพื่อสุขภาพ ฟรี!

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ทุ่มงบเรียนฟรีหลักสูตรการ นวดเพื่อสุขภาพ แก่ประชาชนผู้ว่างงานกว่า 1,000 คนทั่วประเทศ หวังรองรับธุรกิจท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกพร้อมคณะ ร่วมแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนเกี่ยวกับหลักสูตรการ นวดเพื่อสุขภาพ ฟรีว่า ขอแจ้งให้ประชาชนผู้ว่างงานหรือผู้สนใจว่า กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยสำนักพัฒนากำลังคน ได้เปิดหลักสูตรการเรียนนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง แก่ประชาชนจำนวน 1,200 คน ให้เข้ารับการอบรมฟรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ผู้ว่างงานหรือกลุ่มแม่บ้านที่สนใจ เพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุ และรองรับตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการคืนความสุขให้แก่ประชาชน ที่มีความเครียดสะสมจากเหตุการณ์ที่ผ่านมา เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพ(Better Service) โดยเฉพาะการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุที่เป็นอัมพาต อัมพฤกษ์    และเพื่อความสมานฉันท์ดูแลคนในสังคมร่วมกัน

mss2

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยสดงดงามในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตและพักผ่อนหย่อนใจ โดยแบ่งเวลาจากการท่องเที่ยวเพื่อทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและ / หรือการบำบัดรักษาฟื้นฟูสุขภาพ เช่น การรับคำปรึกษาแนะนำด้านสุขภาพ การออกกำลังกายอย่างถูกวิธี การนวด/ อบ/ ประคบสมุนไพร การฝึกปฏิบัติสมาธิ ตลอดจนการตรวจร่างกาย การรักษาพยาบาล และอื่น ๆ โดยเป็นการท่องเที่ยวที่มีจิตสำนึกต่อการส่งเสริมและรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จากข้อมูลของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพบว่าในปี 2556 มีนักท่องเที่ยวจากต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ จำนวน 26,735,583 คน

mss3

ที่ผ่านมาการผลิตหมอนวดหลักสูตรต่างๆ ของทุกสถาบันการเรียนการสอนในประเทศจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผู้ที่มีปัญหาด้านการเงินไม่พร้อมจะเข้ารับการอบรม ทั้งๆที่วิชาชีพด้านการนวดเป็นสาขาที่ตลาดทั้งในและต่างประเทศมีความต้องการจำนวนมาก สามารถสร้างกระแสเงินหมุนเวียนในประเทศไทยอย่างมหาศาล หากคิดเฉลี่ยรายได้ของหมอนวดที่ทำงานทุกวันเฉลี่ยที่ 300-1,000 บาทต่อคนต่อวัน จะประมาณการที่ 650 บาทต่อคนต่อวัน หมอนวดจะมีรายได้ประมาณ 200,000 บาทต่อคนต่อปี ในประเทศไทยมีคนที่จบหลักสูตรนวดทุกหลักสูตร ประมาณ 200,000 คน กระจายอยู่ทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้นการทำหลักสูตรในโครงการนี้จึงเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนที่ต้องการนำความรู้ไปใช้สร้างรายได้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของครอบครัวและคนรอบข้าง

mss4

สำหรับคุณสมบัติของผู้เข้าอบรม เป้าหมายเป็นประชาชนและกลุ่มแม่บ้านที่ว่างงานเป็นหลักและผู้สนใจแต่ไม่มีทุนทรัพย์ เปิดสอน 24 รุ่นๆ ละ 50 คนรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ได้ที่ 18 ศูนย์ฝึกอบรมโดยจะเปิดการฝึกอบรมระหว่างเดือน ปลายกรกฎาคม 2557 – สิงหาคม 2557 สำหรับสถานที่ฝึกอบรมจะอยู่ใน 13 เขตบริการสาธารณสุข และจังหวัดที่ผ่านการรับรองให้เป็นหน่วยงานจัดการฝึกอบรม จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และมีความพร้อมในการจัดฝึกอบรมต่อไป ทางกรมได้จัดทำหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจาก ภาวะเศรษฐกิจ (นวดไทย แก้จน) โดยใช้พื้นฐานองค์ความรู้หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง บูรณาการกับองค์ความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และการใช้ยาสมุนไพรประจำครัวเรือน เพื่อให้ผู้สำเร็จการอบรมสามารถพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ รวมถึงให้การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้องรังในครอบครัว และชุมชน ครอบคลุมมิติด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสภาพทั้งร่างกายและจิตใจ อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ต่อไป

ขอบคุณที่มาจาก :  สำนักงานสารนิเทศและสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ขออนุญาตใช้เนื้อหา