ประกันสังคม รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม ปี 2563 รายชื่อสถานพยาบาลรายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม สถานพยาบาลประกันสังคม

รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม ปี 2563 ตรวจสอบก่อนใช้สิทธิ์!!

หน้าแรก / ข่าวสุขภาพ / รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม ปี 2563 ตรวจสอบก่อนใช้สิทธิ์!!

ทางสำนักงานประกันสังคมได้ยกเลิกการพิมพ์บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล เมื่อเข้า
รับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาล ผู้ประกันตนคนไทย เพียงแสดงบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ส่วน ผู้ประกันตนที่เป็นคนต่างดาว ต้องแสดงบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนที่ออกโดยส่วนราชการ หรือแสดงบัตรประกันสังคมและหนังสือเดินทาง และนี่คือ รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม ปี 2563
รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม

รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคมรายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม

รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม

ขออนุญาตใช้เนื้อหา