ทําประกันสังคม ประกันสังคม ประกันสังคม อายุเกิน 60 ประกันสังคมขยายอายุ

ข่าวดี!! ประกันสังคมขยายอายุ ผู้ประกันตนอาชีพอิสระ จาก 60 ปี เป็น 65 ปี

หน้าแรก / ข่าวสุขภาพ / ข่าวดี!! ประกันสังคมขยายอายุ ผู้ประกันตนอาชีพอิสระ จาก 60 ปี เป็น 65 ปี

ข่าวดี!! ประกันสังคมขยายอายุ ผู้ประกันตนที่มีอาชีพอิสระ ล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอให้ขยายคุณสมบัติของบุคคลที่สมัครเข้าประกันตนตามมาตรา 40 พ.ร.บ.ประกันสังคม เปลี่ยนจาก “ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์” เป็น “ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์” เนื่องจากปัจจุบันมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นและยังสามารถทำงานได้

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกันตนตามมาตรา 40 คือ เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือแรงงานนอกระบบ เช่น กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เกษตรกร รวมไปถึงพนักงานอิสระต่างๆ

ประกันสังคมขยายอายุ

สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับ ได้แก่

  1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย รับค่าทดแทนขาดรายได้
  2. กรณีทุพพลภาพ รับค่าทดแทนขาดรายได้
  3. กรณีเสียชีวิต ได้รับเงินค่าทำศพ
  4. กรณีชราภาพ ได้รับเงินก้อนพร้อมดอกผล
  5. กรณีสงเคราะห์บุตร ได้รับเงินรายเดือน

การประกันตนมี 3 ทางเลือก ได้แก่

ทางเลือกที่ 1 ผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ 70 บาท รัฐจ่ายสมทบ 30 บาท
สิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 3 กรณี คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย

ทางเลือกที่ 2 ผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ 100 บาท รัฐจ่ายสมทบ 50 บาท
สิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 4 กรณี คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย และกรณีชราภาพ

ทางเลือกที่ 3 ผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ 300 บาท รัฐจ่ายสมทบ 150 บาท
สิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 5 กรณี คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร

ทั้งนี้สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับขึ้นอยู่กับการจ่ายเงินและระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบ สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนกับทางสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสมัครได้ที่ http://www.sso.go.th/

ขออนุญาตใช้เนื้อหา