ทำฟัน ทำฟันประกันสังคม ประกันสังคม

รีบใช้สิทธิก่อนสิ้นปี!! ทำฟันประกันสังคม ไม่ต้องสำรองจ่าย 900 บาทต่อปี

หน้าแรก / ข่าวสุขภาพ / รีบใช้สิทธิก่อนสิ้นปี!! ทำฟันประกันสังคม ไม่ต้องสำรองจ่าย 900 บาทต่อปี

ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิ ทำฟันประกันสังคม โดยที่ไม่ต้องสำรองจ่ายซึ่งสามารถใช้สิทธิได้ทั้งสถานพยาบาลเอกชน คลินิก รวมทั้งสถานพยาบาลรัฐทั่วประเทศ ทั้งนี้ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิในการทันตกรรม ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และผ่าฟันคุด โดยที่ไม่ต้องสำรองจ่ายในวงเกินไม่เกิน 900 บาทต่อปี

ที่สำคัญควรสังเกตป้ายสติกเกอร์ที่ระบุว่า “ทำฟันไม่ต้องสำรองจ่าย” แต่ถ้าหากผู้ประกันตนเข้ารับบริการในสถานพยาบาลที่ไม่ได้ทำความตกลงเรื่องการเบิกจ่ายก็ต้องนำหลักฐานทั้ง ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกของผู้ประกันตนมายื่นรับเงินที่สำนักงานประกันสังคม

ทั้งนี้การขอรับประโยชน์ทดแทนตามกฎหมายประกันสังคมได้ ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่เข้ารับบริการ สิทธิกรณีทันตกรรมเป็นสิทธิปีต่อปีผู้ประกันตนจึงควรรักษาสิทธิของตนเอง

ขออนุญาตใช้เนื้อหา